Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

než začnete nakupovat v našem internetovém obchodu, přečtěte si nejprve prosím důkladně naše Obchodní podmínky. Uzavřením objednávky stvrzujete, že jste se s nimi seznámili. Děkujeme za pochopení.

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.snipit.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Provozovatelem internetového obchodu je MAV Trading s.r.o., Dolečky I 535, 763 14, Zlín – Štípa, IČO: 292 63 671, DIČ: CZ29263671. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Kupní smlouva (dále jen smlouva) – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách našeho internetového obchodu www.snipit.cz a kupující má možnost před vlastním uskutečněním objednávky se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodu a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Dodání zboží

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy smluvní přepravní službou PPL CZ nebo obchodním balíkem České pošty. Zboží skladem je standardně dodáváno do 1-2 pracovních dnů, ostatní zboží má dobu dodání uvedenou ve své kartě produktu. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší – o této skutečnosti budete včas informování buď e-mailem nebo telefonicky. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), který slouží zároveň i jako záruční list. Při převzetí zboží od přepravce si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby. Dále v případě, že je poškozeno i zboží kontaktujte nejbližší depo přepravce, v případě pošty její pobočku. Dopravní společnost PPL umožňuje okamžité oznámení poškozených zásilek na tel.: 840 775 775  nebo na e-mailu: [email protected].

Způsoby dodání

PPL CZ - Zboží zaslané přepravní službou PPL CZ je standardně doručováno do 24 hodin od předání zboží přepravci. Cena této služby je včetně poštovného a balného 85,- Kč. Cena doběrečného je 29,- Kč. Balíky jsou doručovány v pracovní dny až do Vašeho bytu či kanceláře, a to od 8 do 18 hodin. Pokud nejste zastiženi, pokusí se PPL CZ doručit zásilku další den. Před doručením zásilky Vás bude řidič vždy telefonicky kontaktovat.

Česká pošta - Zboží zaslané jako Balík na poštu je standardně uloženo následující pracovní den na Vámi zvolenou poštu a je zde uloženo 7 dní. Cena této služby je včetně poštovného a balného 115,- Kč. Balík do ruky je doručován následující pracovní den ode dne podání zásilky v běžných doručovacích hodinách pošty na Vaši adresu nebo místo určení, které zvolíte. Pokud nejste zastiženi, zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů. Cena této služby je včetně poštovného a balného 115,- Kč. Cena doběrečného je vždy 29,- Kč.

Nepřevzetí zboží

V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží, ať je zasláno jakýmkoliv přepravcem, jedná se o porušení kupní smlouvy. O porušení kupní smlouvy se jedná také, pokud si kupující zvolil platbu bankovním převodem, kterou neprovedl.

V případě, že se kupující dopustí výše sjednaného porušení kupní smlouvy bude povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a také poštovné a doběrečné. Vytvořením objednávky (uzavřením kupní smlouvy) kupující SOUHLASÍ s těmito obchodními podmínkami, tedy akceptuje i výše uvedenou smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná do 5 – ti dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení, kterou zašle prodávající kupujícímu na jím ve smlouvě uvedenou adresu.

Platební podmínky

Platba za objednané zboží může být realizována v hotovosti při dodání  zboží  nebo platbou na účet předem, kdy je zboží odesláno až po připsaní platby na účet. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení sjednané ceny majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) bude  kupujícímu vrácena uhrazená cena zboží zpět na účet, ze kterého byly převedeny, či na adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě.

Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny Obchodních podmínek a změny cen zboží nabízeného v internetovém obchodu. Veškeré tyto změny budou oznámeny a prováděny prostřednictvím webových stránek našeho internetového obchodu www.snipit.cz. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání.

Způsob provádění platby objednaného zboží

Platba převodem – sjednaná cena za dodání zboží je uhrazena provedením běžného bankovního příkazu k úhradě u libovolné banky, kterým bude převedena platba na účet prodávajícího vedený u Fio banky. Podklady k provedení platby (číslo účtu, částku, konstantní a variabilní symbol) obdrží kupující po potvrzení objednávky (z pravidla do 24 hodin - o případném prodlení potvrzení objednávky budete informováni) v potvrzovacím e-mailu. Zboží bude kupujícímu expedováno po připsání platby na účet prodávajícího.

Platba na dobírku – sjednaná cena za dodání zboží je uhrazena prodávajícímu prostřednictvím provedení platby přepravci při převzetí objednaného zboží.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem - v souladu s § 53 (7) občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy v této lhůtě, zavazuje se  dodržet níže uvedené podmínky.

Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu doručen projev vůle o odstoupení od smlouvy. Tento projev vůle je nutno učinit písemně doručením dopisu prodávajícímu (je možno i elektronickou poštou - emailem zaslaným na zákaznické oddělení ([email protected]) s textem, z kterého bude jednoznačně vyplývat: "Že kupující chce jednostranně odstoupit od kupní smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, č. (číslo objednávky), a požaduje vrácení uhrazené ceny zboží na účet - uveďte prosím číslo účtu. Tento projev vůle musí být datován a podepsán.'' Kopii tohoto dopisu přibalte ke zboží, které budete odesílat zpět na adresu prodávajícího. Zboží odešlete zpět v původním neporušeném (nepoškozeném) obalu, bez známek použití, kompletní (včetně příslušenství) a  s dokladem o koupi zboží. Vrácené zboží nesmí být prodávajícímu zasláno na dobírku, tyto zásilky nebude prodávající přebírat.  Uhrazená cena za zboží  bude vrácena převodem na  účet kupujícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a to zpravidla do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení vráceného zboží (v případě, že budou pro vrácení dodrženy sjednané podmínky). Kupující je v tomto případě povinen uhradit náklady spojené s tímto odstoupením od smlouvy a vrácením zboží  ve výši 50,- Kč. Došlo-li před vrácením zboží ke snížení jeho hodnoty  (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení, případně byla způsobena škoda), je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn náklady spojené s odstoupením od kupní smlouvy a vrácením zboží ve výši 50,- Kč a penězi vyčíslené částečné spotřebování či opotřebování zboží, chybějící části zboží, poškození zboží započíst na prodávajícímu vrácenou kupní cenu, která bude tudíž kupujícímu vyplacena, ponížena o započítávané částky.

Odpovědnost za vady zboží - záruka, záruční práva

Kupující  je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiné zboží bez vady. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, která začíná běžet převzetím věci kupujícím. Dojde-li k výměně věci, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost zboží nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Kupující při uplatnění záruky má:

•jde-li o vadu odstranitelnou - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

•jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

•jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

•jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci - právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Uplatnění odpovědnosti za vady - reklamace zboží

Kupující je povinnen zaslat prodávajícímu zboží na vlastní náklady, ke zboží přiložit doklad o koupi a zprávu s popisem vady. O způsobu vyřízení reklamace zboží rozhoduje reklamační oddělení prodávajícího, které může kupující kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]. Délka tvrání reklamace je doba přiměřená (podle druhu zboží) potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne zpětného převzetí reklamovaného zboží (uplatnění reklamace), pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem, kdy byla reklamace vyřízena a jakým způsobem. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude dle požadavku kupujícího toto zboží vyměněno za stejný kus, nebo vrácena již zaplacená částka zpět.

Ochrana osobních dat

Provozovatel serveru www.snipit.cz, společnost MAV Trading s.r.o., Dolečky I 535, 763 14, Zlín – Štípa, IČO: 292 63 671, DIČ: CZ29263671, prohlašuje, že  osobní data kupujících jsou důvěrná, nebudou poskytována žádným subjektům,  nebudou poskytovány  žádné třetí straně a zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Osoby, které se registrují na webových stránkách internetového obchodu www.snipit.cz souhlasí se:

•zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům

•zasíláním obchodní nabídky na zadanou emailovou adresu (maximálně 1x za 14 dní)

Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci registrované osoby jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování provedené platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s kupujícím.

Souhlas kupujícího

Kupující v rámci používání internetového obchodu www.snipit.cz souhlasí se shromažďováním a používáním informací o  jeho nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány.

 

Obchodní podmínky platné od 01.08.2018.